Regulamin

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, zwany dalej Organizatorem, realizuje projekt pod nazwą Mali Odkrywcy, współfinansowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (zwanym dalej Projektem).
 2. Niniejszy Regulamin określa cele, zadania oraz zasady funkcjonowania Projektu.

Cele działania Projektu Mali Odkrywcy

§ 2

 1. Projekt Mali Odkrywcy to przedsięwzięcie, które ma stwarzać dzieciom w wieku od 7 do 10 lat zamieszkałym na terenie Łodzi, możliwość zdobywania wiedzy oraz rozwijania swoich zainteresowań w obszarze nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.
 2. W projekcie mogą wziąć udział dzieci z miejscem zamieszkania wyłącznie na terenie miasta Łodzi.
 3. Celem realizacji Projektu Mali Odkrywcy jest:
  1. podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych w wieku 7-10 lat i ich rodziców lub opiekunów prawnych;
  2. zainteresowanie dzieci pozyskiwaniem i pogłębianiem wiedzy, rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, poprzez stymulację do intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  3. poznanie nowych metod nauczania;
  4. rozwój umiejętności miękkich, w szczególności kreatywności, zdolności interpersonalnych, pobudzanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  5. poznanie przez dzieci podstaw nauk medycznych i metod badawczych;
  6. poznawania środowiska akademickiego i uczelni jako miejsca naukowego oglądu rzeczywistości;
  7. integracji lokalnej społeczności wokół jednego z największych ośrodków akademickich w regionie przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych.

ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA PROJEKTU

Uczestnictwo w Projekcie Mali Odkrywcy

§ 3

 1. Uczestnikiem Projektu Mali Odkrywcy może zostać każde dziecko w wieku od 7 do 10 lat zamieszkałe na terenie miasta Łodzi, oraz jego rodzic lub opiekun prawny.
 2. Udział dzieci w projekcie uwarunkowany będzie zgodą ich opiekuna prawnego.
 3. Uczniowie wezmą udział w 8 warsztatach w ramach jednego semestru.
 4. Zajęcia będą odbywać się w grupach 15-osobowych.
 5. Warsztat Mały Stomatolog przewidziany jest na 1 godzinę dydaktyczną (45 min.), pozostałe warsztaty na 2 godziny dydaktyczne (90 minut).
 6. Zajęcia będą odbywać się na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w następujących lokalizacjach:
  1. Centrum Dydaktyczne UM, ul. Pomorska 251
  2. Instytut Stomatologii UM, ul. Pomorska 251
  3. Katedra Kosmetologii UM, ul. Muszyńskiego 1E
  4. Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, ul. Mazowiecka 6/8
 7. Projekt podzielony jest na 4 edycje:
  1. edycja 1: rok akademicki 2018/2019 – (od października 2018 r. do końca stycznia 2019 r.),
  2. edycja 2: rok akademicki 2018/2019 – (od marca 2019 r. do końca czerwca 2019 r.),
  3. edycja 3: rok akademicki 2019/2020 – (od października 2019 r. do końca stycznia 2020 r.),
  4. edycja 4: rok akademicki 2019/2020 – (od marca 2020 r. do końca czerwca 2020 r.).
 8. Zajęcia będą odbywać się w soboty, w godzinach 9.00-12.45, w okresie od października 2018 r. do końca stycznia 2019 r. Podział na grupy warsztatowe oraz szczegółowy harmonogram zostanie udostępniony po zakończeniu rekrutacji.
 9. Każdy uczestnik Projektu Mali Odkrywcy otrzymuje Indeks oraz identyfikator, który jest zobowiązany mieć na każdych zajęciach. W Indeksie prowadzący będą wpisywali potwierdzenie udziału w zajęciach.
 10. Organizator kontaktuje się z uczestnikami Projektu Mali Odkrywcy za pośrednictwem ich opiekunów prawnych z wykorzystaniem strony internetowej: Projektu http://maliodkrywcy.umed.pl/ oraz poczty elektronicznej.
 11. Opiekunowie prawni, którzy zgłosili swoje dzieci do udziału w Projekcie Mali Odkrywcy zobowiązani są do śledzenia informacji udostępnianych za pośrednictwem narzędzi, o których mowa w ust. 9.

Rekrutacja Uczestników Projektu Mali Odkrywcy

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne w ramach Projektu Mali Odkrywcy rozpoczyna się 25.09.2018 r. i potrwa do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do dnia 5 października 2018 r.
 2. Maksymalna liczba uczestników projektu:
  1. uczniowie – 60 osób
  2. rodzice bądź opiekunowie prawni – 30 osób
 3. Informacja o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego publikowana jest na profilu społecznościowym https://www.facebook.com/m.odkrywcy/?modal=admin_todo_tour oraz na stronie internetowej Projektu Mali Odkrywcy, o której mowa w § 3 ust. 9.
 4. Zgłoszenia do udziału w Projekcie Mali Odkrywcy dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Projektu Mali Odkrywcy, o której mowa w § 3 ust. 9.
 5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (w ciągu jednego semestru w projekcie wziąć może udział 60 dzieci oraz 30 rodziców lub opiekunów prawnych, przy czym na jedno dziecko przypada wyłącznie jeden rodzic lub jeden opiekun prawny), o wpisaniu na listę uczestników Projektu Mali Odkrywcy decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Po wyczerpaniu limitu miejsc, tworzona jest lista rezerwowa, z której to kwalifikowani są uczestnicy w przypadku zwolnienia miejsc.
 8. Osoba z listy rezerwowej może przystąpić do projektu w momencie skreślenia/rezygnacji osoby z listy podstawowej.
 9. W przypadku nieobecności większej niż 3 zajęcia, dziecko zostaje automatycznie skreślone z listy uczestników.
 10. Rekrutacja uwzględnia zasadę równości, w projekcie mogą wziąć udział również osoby niepełnosprawne.
 11. W przypadku osób niepełnosprawnych konieczne jest dostarczenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w rozumienia ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.). W rekrutację do projektu osób niepełnosprawnych zaangażowany będzie specjalista ds. osób niepełnosprawnych, zatrudniony w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
 12. Każde zgłoszone dziecko otrzymuje 98 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kryteriami premiującymi są:
  • deklaratywne zainteresowanie tematyką medyczną (+5 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym),
  • deklaracja uczestnictwa w zajęciach dla rodziców (+3 punkty w postępowaniu rekrutacyjnym).
 13. Łącznie można otrzymać od 92 do 100 punktów w postepowaniu rekrutacyjnym. Ilość punktów będzie decydowała o miejscu na liście.
 14. Opiekun prawny dziecka zostanie poinformowany o wpisaniu dziecka na listę uczestników Projektu Mali Odkrywcy drogą mailową w terminie do 5 dni od dnia zakończenia rekrutacji. Brak takiej informacji w powyższym terminie jest równoznaczny z niewpisaniem dziecka na listę uczestników Projektu Mali Odkrywcy.
 15. Na potrzeby projektu Mali Odkrywcy powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, która dokona oceny zgłoszeń, przy uwzględnieniu ich kolejności oraz ilości punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 16. Opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego do udziału w Projekcie Mali Odkrywcy, w Biurze Projektu podpisze stosowne dokumenty (deklarację uczestnictwa, umowę, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na publikację wizerunku), oraz dostarczy zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez dziecko statusu ucznia, a w przypadku udziału w Projekcie dziecka z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumienia ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.).
 17. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 15 muszą zostać podpisane w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć.
 18. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 16 i 17 będzie skutkowało dyskwalifikacją i skreśleniem z listy uczestników.

§ 5

 1. Udział w Projekcie Mali Odkrywcy jest całkowicie bezpłatny.
 2. Opiekunowie prawni dzieci aplikujących do udziału w Projekcie Mali Odkrywcy, które pozostają pod stałą opieką lekarską oraz opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych podobnych placówek, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi niezwłocznie przy składaniu kandydatury, drogą mailową.
 3. Organizator odmawia przyjęcia uczestnika do udziału w Projekcie Mali Odkrywcy, jeżeli, którekolwiek z okoliczności, o których mowa w ust. 2, będą powodowały zagrożenie dla innych uczestników Projektu lub mogły mieć wpływ na organizację planowanych zajęć.
 4. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trakcie rekrutacji Organizator zastrzega prawo do ogłoszenia dodatkowego naboru.

Organizacja zajęć Projektu Mali Odkrywcy

§ 6

 1. Projekt trwa 2 lata (cztery semestry).
  • rok akademicki 2018/2019: semestr zimowy (od października 2018 r. do końca stycznia 2019 r.),
  • rok akademicki 2018/2019: semestr letni (od marca 2019 r. do końca czerwca 2019 r.),
  • rok akademicki 2019/2020: semestr zimowy (od października 2019 r. do końca stycznia 2020 r.),
  • rok akademicki 2019/2020: semestr letni (od marca 2020 r. do końca czerwca 2020 r.).
 2. Rekrutacja, która odbędzie się 25 września 2018 r. dotyczy zajęć, które odbędą się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.
 3. Kolejne rekrutacje odbędą się odpowiednio:
  • rok akademicki 2018/2019: semestr letni – w lutym 2019 r.
  • rok akademicki 2019/2020: semestr zimowy – we wrześniu 2019 r.
  • rok akademicki 2019/2020: semestr letni – w lutym 2020 r.
 4. Dokładne daty postępowań rekrutacyjnych będą ogłaszane z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Facebook oraz strony internetowej Projektu Mali Odkrywcy, o których mowa w § 4 ust. 2.

§ 7

 1. Zajęcia odbywają się w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dokładna lokalizacja dostępna jest na stronie internetowej Projektu Mali Odkrywcy.
 2. Spotkania, w formie warsztatów, odbywają się raz bądź dwa razy w miesiącu, w soboty w godzinach ustalonych przez Organizatora i podanych na stronie internetowej Projektu Mali Odkrywcy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej zajęcia, tematyki zajęć i miejsca odbywania zajęć, bez podania przyczyny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania planowanych zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Informacja o odwołaniu zajęć zostanie udostępniona drogą mailową oraz na stronie internetowej Projektu Mali Odkrywcy.
 5. Organizator informuje, że niektóre zajęcia mogą podlegać rejestracji filmowej i fotograficznej, a następnie publikacji w postaci prezentacji i relacji na stronach internetowych Projektu Mali Odkrywcy, strony internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na profilu Projektu na portalu społecznościowym Facebook, oraz na stronach internetowych partnerów czy patronów.
 6. Rodzic lub opiekun prawny dziecka
 7. Uczestnicy Projektu Mali Odkrywcy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęcia, a także stosowania się do poleceń organizatorów, wykładowców oraz innych osób prowadzących zajęcia.
 8. Wszelkie materiały pomocnicze zapewnia Organizator.

Opieka
§ 8

 1. Opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia i odebrania uczestnika z miejsca, w którym prowadzone są zajęcia.
 2. Podczas zajęć uczestnicy znajdują się pod opieką Organizatorów i nie mogą bez ich zgody samowolnie opuszczać sal, w których odbywają się zajęcia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opiekę nad uczestnikami poza zajęciami. Za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem uczestnika Projektu Mali Odkrywcy zaistniałe przed zajęciami bądź po zakończeniu zajęć odpowiadają jego opiekunowie prawni.
 4. Do odbioru dziecka upoważniony jest wyłącznie rodzic lub opiekun prawny. W przypadku powierzenia dziecka pod opiekę innej osoby, osoba taka musi mieć upoważnienie do odebrania dziecka podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Upoważnienie takie musi zawierać: imię i nazwisko upoważnionego, oraz numer PSEL.

Przetwarzanie danych osobowych
§ 9

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz realizując obowiązek wynikający z przepisu art. 13 powołanego rozporządzenia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, przy al. Kościuszki 4; kod pocztowy: 90-419 Łódź, tel.: 42 2725803, NIP: 725 18 43 739, REGON: 473 073 308;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@umed.lodz.pl;
 3. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do projektu Mali Odkrywcy, w którym Państwo wraz z dzieckiem/dziećmi chcecie uczestniczyć.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawnych oraz innym podmiotom na podstawie zawartych umów o powierzenia przetwarzania danych osobowych (w tym partnerom projektu Mali Odkrywcy).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały czas trwania projektu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dziecka/dzieci, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli jest ona podstawą przetwarzania danych, przy czym cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na legalność operacji na danych wykonanych do czasu jej cofnięcia.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek do uczestnictwa w rekrutacji do projektu Mali Odkrywcy.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowani decyzji.

ROZDZIAŁ III
ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE MALI ODKRYWCY

Warunki zaliczenia i uzyskania dyplomu końcowego Projektu Mali Odkrywcy

§ 10

 1. Warunkiem uzyskania dyplomu jest uczestnictwo w co najmniej 5 z 8 warsztatów.
 2. Uczestnicy Projektu Mali Odkrywcy otrzymają dyplom ukończenia Projektu na ostatnich zajęciach organizowanych w ramach Projektu.
 3. Dyplom, indeks i identyfikator mają charakter pamiątkowy i symboliczny i po zakończeniu danej edycji zajęć pozostają w posiadaniu uczestnika Projektu.

Rezygnacja

§ 11

 1. Rezygnację z udziału w Projekcie Mali Odkrywcy może złożyć opiekun prawny reprezentujący danego uczestnika na każdym etapie odbywania zajęć.
 2. Rezygnację z uczestnictwa w Projekcie Mali Odkrywcy należy złożyć drogą mailową na adres Organizatora dostępny na stronie internetowej Projektu.
 3. W związku ze złożeniem rezygnacji, opiekun prawny danego uczestnika jest zobowiązany rozliczyć się ze wszystkich zobowiązań wobec Organizatora, powstałych do dnia złożenia rezygnacji z udziału w Projekcie.
 4. W przypadku rażącego naruszania przez uczestnika zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników Projektu.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia końcowe

§ 12

 1. Przystępując do zajęć w ramach Projektu Mali Odkrywcy uczestnicy oraz ich opiekunowie prawni zobowiązani są stosować się do wszystkich informacji zawartych na stronie internetowej Projektu, a także otrzymanych drogą mailową, wyrażając tym samym zgodę na ich stosowanie.
 2. Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach Projektu jest równoznaczne z akceptacją wszelkich informacji organizacyjnych otrzymanych drogą elektroniczną oraz umieszczanych na stronie internetowej Projektu.
 3. Wypełnienie i przesłanie przez opiekunów prawnych kandydata na uczestnika Projektu formularza rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian treści Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Projektu.
 5. Zmiana Regulaminu, o której mowa w ust. 4, może być wprowadzona wyłącznie przed rozpoczęciem danej edycji Projektu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2018 r.

 

Pobierz regulamin (.pdf)

W razie pytań

Karolina Staroń

maliodkrywcy@umed.lodz.pl
502 447 574

Śledź nas na facebooku